Mesha Childress - 18th Birthday - Senior - 2022-10-08